Notice of Public Hearing – Ridgeway Town Council municipal budget